Polityka prywatności

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej ACCEXPERT Ewelina Groszek, ul. Lawendowa 25, 20-827 Lublin, NIP: PL712-280-14-66<(dalej: Administrator,)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACCEXPERT Ewelina Groszek, ul. Lawendowa 25, 20-827 Lublin, NIP: PL712-280-14-66, REGON: 060705610. Z Administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną (e-mail: rodo@accexpert.pl), lub telefonicznie (tel. +48 81 710 01 50).

II. Cele i rodzaje przetwarzanych danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykonania umów sprzedaży/dostawy towarów i umów o świadczenie usług, prowadzenia rachunkowości oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartych umów. Przetwarzane mogą być następujące dane osobowe:

  1. adres poczty elektronicznej,
  2. imię;
  3. nazwisko;
  4. adresy;
  5. nr PESEL;
  6. firma;
  7. numer telefonu;
  8. numer identyfikacji podatkowej;
  9. numer REGON;
  10. adres strony WWW.

III. Podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale odmowa ich podania może uniemożliwiać zawarcie umowy z Administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wykonania umowy, prowadzenia rachunkowości oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych

Jest Pan/Pani uprawniony/a do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o zasadach ich przetwarzania (prawo dostępu do danych osobowych).

VIII. Prawo do sprostowania danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma Pan/Pani prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

IX. Prawo do usunięcia danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2) cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3) wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

X. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

1) gdy kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

2) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) gdy wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

XI. Prawo do przenoszenia danych

Ma Pan/Pani prawo ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które dostarczył Pan/Pani Administratorowi, oraz ma Pan/Pani prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe (prawo do przenoszenia danych). Wykonując prawo do przenoszenia danych ma Pan/Pani prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

XII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

XIII. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator zleci czynności w związku z wykonywaniem umowy, w szczególności podmiotom prowadzącym rachunkowość i obsługę prawną Administratora.

XIV. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.


Pytania i odpowiedzi

Czy oferujecie usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych nośników?

Tak. Jest to jedna z kluczowych usług w naszym serwisie. Odzyskujemy dane z większości dostępnych na rynku nośników danych.

Czy odzyskujecie dane również ze smartfonów.

Tak. Specjalizujemy się również w odzyskiwaniu danych ze smartfonów.

Zadzwoń Napisz do nas


SERWIS KOMPUTEROWY | NAPRAWA KOMPUTERÓW | LAPTOPÓW | LUBLIN | ODKUP | MODERNIZACJA
projekt unijny

Copyright © ACCEXPERT 2010- 2024
Polityka prywatności
Projekt i realizacja sideline.pl
Translate »