Nowe Rodo

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w jednoosobowej działalności gospodarczej ACCEXPERT Ewelina Groszek, Ul. Klonowa 10/11, 21-040 Świdnik, NIP: PL712-280-14-66<(dalej: Administrator,)

 1. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 2. Polityka zawiera:
  1. opis zasad ochrony danych obowiązujących w ACCEXPERT Ewelina Groszek, Ul. Klonowa 10/11, 21-040 Świdnik, NIP: PL712-280-14-66;
  2. odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach);
 3. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Administrator, a także ewentualnie:
  1. Pracownik, któremu powierzono nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych;
  2. osoba wyznaczona przez Administratora do zapewnienia zgodności z ochrona danych osobowych..
 4. Skróty i definicje:
  • Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
  • RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
  • Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
  • Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne.
  • Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
  • Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
  • Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.
  • Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
  • Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której ACCEXPERT Ewelina Groszek powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).
  • Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
  • Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.
 5. Ochrona danych osobowych w ACCEXPERT Ewelina Groszek, Ul. Klonowa 10/11, 21-040 Świdnik, NIP: PL712-280-14-66, zasady ogólne.
  • 5.1. Filary ochrony danych osobowych u Administratora:
   1. Legalność – Administrator dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
   2. Bezpieczeństwo – Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
   3. Prawa Jednostki – Administrator umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
   4. Rozliczalność – Administrator dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.
  • 5.2. Zasady ochrony danych
   • Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
    1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
    2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
    3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
    4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
    5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
    6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
    7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
    8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
  • 5.3. System ochrony danych
   • System ochrony danych osobowych w Administrator składa się z następujących elementów:
    1. Inwentaryzacja danych. Administrator dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w firmie, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym pod kątem możliwości wystąpienia:
     1. przypadków przetwarzania danych specjalnych i danych „kryminalnych” (dane wrażliwe);
     2. przypadków przetwarzania danych osób, których Administrator nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane/UFO);
     3. przypadków przetwarzania danych dzieci;
     4. profilowania;
     5. współadministrowania danymi.
    2. Rejestr. Administrator opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych przez Administratora.
    3. Podstawy prawne. Administrator zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
     1. utrzymuje papierowy system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
     2. inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu osób trzecich.
    4. Obsługa praw jednostki. Administrator spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
     1. Obowiązki informacyjne. Administrator przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
     2. Możliwość wykonania żądań. Administrator weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
     3. Obsługa żądań. Administrator zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
     4. Zawiadamianie o naruszeniach. Administrator stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
    5. Minimalizacja. Administrator posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:
     1. zasady zarządzania adekwatnością danych;
     2. zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
     3. zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności;
    6. Bezpieczeństwo. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
     1. przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
     2. przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
     3. dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
     4. posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
     5. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.
    7. Przetwarzający. Administrator posiada zasady doboru przetwarzających dane, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
    8. Eksport danych. Administrator posiada zasady weryfikacji, czy nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
    9. Privacy by design. Administrator zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w ACCEXPERT Ewelina Groszek uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
    10. Przetwarzanie transgraniczne. Administrator posiada zasady weryfikacji na wypadek, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.
 6. Inwentaryzacja
  • 6.1. Dane wrażliwe
   • Administrator identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane wrażliwe (dane specjalne i dane karne) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych wrażliwych, Administrator postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.
  • 6.2. Dane niezidentyfikowane
   • Administrator identyfikuje przypadki, w których może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.
  • 6.3. Profilowanie
   • Administrator identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Administrator postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.
  • 6.4. Współadministrowanie
   • Administrator identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.
 7. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych
  • 7.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
  • 7.2. Administrator prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
  • 7.3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Administratorowi rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
  • 7.4. W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Administrator uznał za odrębną dla potrzeb Rejestru, Administrator odnotowuje co najmniej:
   1. nazwę czynności,
   2. cel przetwarzania,
   3. opis kategorii osób,
   4. opis kategorii danych,
   5. podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu , jeśli podstawą jest uzasadniony interes,
   6. sposób zbierania danych,
   7. opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),
   8. informację o przekazaniu poza EU/EOG;
   9. ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
 8. Podstawy przetwarzania
  • 8.1. Administrator dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
  • 8.2. Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel) Administrator dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.
  • 8.3. Administrator wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
 9. Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych
  • 9.1. Administrator dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
  • 9.2. Administrator dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób korzystających ze swych uprawnień jakie dają im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  • 9.3. Administrator dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.
 10. Obowiązki informacyjne
  • 10.1. Administrator określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
  • 10.2. Administrator informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
  • 10.3. Administrator informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
  • 10.4. Administrator informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
  • 10.5. Administrator określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
  • 10.6. Administrator informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
  • 10.7. Administrator informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
  • 10.8. Administrator informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
  • 10.9. Administrator informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
  • 10.10. Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
 11. Żądania osób
  • 11.1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Administrator wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Administrator może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
  • 11.2. Nieprzetwarzanie. Administrator informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
  • 11.3. Odmowa. ACCEXPERT Ewelina Groszek informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
  • 11.4. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych ACCEXPERT Ewelina Groszek nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
  • 11.5. Kopie danych. Na żądanie Administrator wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. ACCEXPERT Ewelina Groszek wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
  • 11.6. Sprostowanie danych. Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych ACCEXPERT Ewelina Groszek informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
  • 11.7. Uzupełnienie danych. Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Administrator nie musi przetwarzać danych, które są Administratorowi zbędne). Administrator może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Administratora procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
  • 11.8. Usunięcie danych. Na żądanie osoby, Administrator usuwa dane, gdy:
   1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
   2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
   4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
   ACCEXPERT Ewelina Groszek określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Kuźnię Formy, Administrator podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. W przypadku usunięcia danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
  • 11.9. Ograniczenie przetwarzania. Administrator dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
   1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danychosobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, doustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
   W trakcie ograniczenia przetwarzania Administrator przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Administrator informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
  • 11.10. Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Administratorowi, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Administratora.
  • 11.11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez ACCEXPERT Ewelina Groszek w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub o powierzone Administratorowi zadanie w interesie publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po jej stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • 11.12. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Administrator prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Administrator uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  • 11.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
 12. MINIMALIZACJA

  Administrator dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:

  1. adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania),
  2. dostępu do danych,
  3. czasu przechowywania danych.
  • 12.1. Minimalizacja zakresu Administrator zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO. ACCEXPERT Ewelina Groszek dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok. Administrator przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).
  • 12.2. Minimalizacja dostępu Administrator stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe). Administrator stosuje kontrolę dostępu fizycznego. Administrator dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających. Administrator dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
  • 12.3. Minimalizacja czasu Administrator wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w firmie, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów komputerowych Administratora, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Administratora. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.
 13. BEZPIECZEŃSTWO

  Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

  • 13.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

   Administrator przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

   1. Administrator zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania − wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
   2. Administrator kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
   3. Administrator przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Administrator analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
   4. Administrator ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania.
  • 13.2. Oceny skutków dla ochrony danych

   Administrator dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

  • 13.3. Środki bezpieczeństwa

   Administrator stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

  • 13.4. Zgłaszanie naruszeń

   Administrator stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszeni

 14. PRZETWARZAJĄCY
  1. Administrator posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Administratora opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Administratora.
  2. Administrator przyjął minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych.
  3. Administrator rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z zasad powierzenia danych osobowych.
 15. EKSPORT DANYCH
   Administrator nie dokonuje eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
 16. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI
  1. Administrator zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.
  2. W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Administratora odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.SERWIS KOMPUTEROWY | NAPRAWA KOMPUTERÓW | LAPTOPÓW | LUBLIN | ODKUP | MODERNIZACJA

Copyright © ACCEXPERT 2010- 2023
Polityka prywatności
Projekt i realizacja sideline.pl